Τι είναι τα Bridges Awards


Με σύνθημα «Γεφυρώνουμε την απόσταση, επιβραβεύουμε τη συνεργασία» η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» εγκαινιάζει τα Bridges Awards, έναν νέο θεσμό Βραβείων για την ανάδειξη και επιβράβευση της συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Στις κύριες επιδιώξεις των Bridges Awards συγκαταλέγονται η λειτουργία του θεσμού των βραβείων ως πηγή ενθάρρυνσης και ανάδειξης του δημιουργικού ανθρώπινου δυναμικού της χώρας όπου και αν βρίσκεται, η ενίσχυση των δεσμών των Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό με την Ελλάδα, η ανάπτυξη συνεργασιών που οδηγούν σε αμοιβαίο όφελος, η αύξηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων και υπηρεσιών τους και τέλος, η δημιουργία συνθηκών για την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας.

Για ποιον είναι


Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες που έχουν ελληνική υπηκοότητα ή καταγωγή όπως επίσης και σε ξένους υπηκόους που έχουν ζήσει και εργαστεί στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα:


Βραβεία

Γέφυρες Επιστημονικών Δικτύων


Απευθύνεται σε ερευνητές ή επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα δίκτυο το οποίο διαθέτει τουλάχιστον 15 μέλη από δύο χώρες κατ’ ελάχιστον (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας). Τα μέλη του δικτύου ή των δικτύων θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Βραβεία

Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας


Απευθύνεται σε Έλληνες επαγγελματίες ή επιχειρηματίες από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι συνεργάζονται για την παραγωγή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας με αντίκτυπο στην Ελλάδα. Η επιχειρηματική συνεργασία θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο μέρη (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) και κατ’ ελάχιστον το ένα μέρος της να πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ποιος τα διοργανώνει


Ο θεσμός των βραβείων είναι μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) ενώ φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης


Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ως βασική του αποστολή τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής και των αντίστοιχων πολιτικών της χώρας με στόχους την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της καινοτομίας της οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Αναπτυξιακών-Επενδυτικών Νόμων. Στη ΓΓΣΙΕ υπάγονται η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων αποτελεί κύριο εκφραστή της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας ενώ η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων έχει ως στόχο τη χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής και το σχεδιασμό και την οργάνωση των Στρατηγικών Επενδύσεων. Η ΓΓΣΙΕ είναι ο επισπεύδων φορέας σε επίπεδο πολιτικής της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» την οποία υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης | ΕΚΤ


Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), αποστολή του οποίου είναι η συλλογή, τεκμηρίωση, διαχείριση, διάθεση και διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων που παράγεται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα. Η εθνική ψηφιακή υποδομή που αναπτύσσει το ΕΚΤ, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμη πληροφορία και συγκεντρώνει στοιχεία και παράγει δείκτες και στατιστικές για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς υποστηρίζει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας στην οικονομία και στην κοινωνία και παρέχει υπηρεσίες για τη δικτύωση κα την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού ερευνητικού και καινοτομικού συστήματος. Με την εμπειρία που διαθέτει σε εθνικές δράσεις οι οποίες αφορούν σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε θέματα τεκμηρίωσης, τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας, ακαδημαϊκής διασύνδεσης, το ΕΚΤ προσφέρει τεχνογνωσία για την υλοποίηση τόσο της πρωτοβουλίας«Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» όσο και του θεσμού των βραβείων Bridges Awards, ενώ φιλοξενεί στις υποδομές του τον ιστότοπο του διαγωνισμού.

Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας | ΕΚΤ


Η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» δημιουργήθηκε με στόχο τη δικτύωση των Ελλήνων οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Επιχειρηματίες, επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές σε οποιονδήποτε κλάδο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής κι αν δραστηριοποιούνται, μπορούν να είναι μέρος της παγκόσμιας ψηφιακής κοινότητας των Ελλήνων μέσω των «Γεφυρών Γνώσης και Συνεργασίας». Η πρωτοβουλία υλοποιείται από το το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη βάση σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από μια ομάδα νέων ανθρώπων που μέσω διαφορετικών δράσεων και χρησιμοποιώντας διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας συμβάλλουν ενεργά στην επιτυχή και επωφελή διασύνδεση μεταξύ των Ελλήνων εσωτερικού και εξωτερικού. Εκτιμώντας τη σημασία και τη δυναμική των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού οι «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» εργάζονται για την σύνδεσή τους με την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Χτίζουν γέφυρες κατανόησης και καλλιεργούν δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στους Έλληνες, με στόχο την αμοιβαία τους ωφέλεια.