ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ TΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΒΡΑΒΕΙΩΝ «BRIDGES AWARDS»


Ενημερώθηκε και ισχύει από: 30.05.2019

1. Όροι και Προϋποθέσεις

Ο δικτυακός τόπος του θεσμού Βραβείων Bridges Awards awards.knowledgebridges.gr (εφεξής: δικτυακός τόπος) και η πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων (εφεξής: πλατφόρμα) προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις (εφεξής: Όροι Χρήσης) και αποτελούν τη «σύμβαση» μεταξύ του Χρήστη/Επισκέπτη (εφεξής: Εσείς) και του δικτυακού τόπου/πλατφόρμας. Ως Χρήστες/Επισκέπτες, οφείλετε να μελετήσετε προσεκτικά και να χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο και την πλατφόρμα μόνο εφόσον συμφωνείτε και συναινείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης στο σύνολό τους. Με την πρόσβαση, περιήγηση ή/και χρήση του δικτυακού τόπου/πλατφόρμας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης κινητής συσκευής, είτε απευθείας είτε μέσω παραπομπής από άλλο δικτυακό τόπο των φορέων υλοποίησης (βλ. www.ekt.gr, www.mindev.gov.gr, www.knowledgebridges.gr), για να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση, αποδέχεστε ότι έχετε μελετήσει και κατανοήσει τους Όρους Χρήσης όπως εκτίθενται παρακάτω και ότι δεσμεύεστε από αυτούς.

Οι Όροι Χρήσης αποτελούν αποκλειστική και μοναδική συμφωνία μεταξύ κάθε Χρήστη/Επισκέπτη και του δικτυακού τόπου και διέπουν ολόκληρο το δικτυακό τόπο και την πλατφόρμα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή/και προφορικής συμφωνίας μεταξύ του κάθε Χρήστη/Επισκέπτη και του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος ανήκει, λειτουργεί και παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (εφεξής: EKT) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» και υπόκειται στους Όρους Χρήσης όπως εκτίθενται παρακάτω.

Ειδικότερα, το ΕΚΤ επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή σας στις πολιτικές μας όπως παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο και συγκεκριμένα στους Όρους Χρήσης και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου. Εάν είσαστε κάτω των 18 ετών, οφείλετε να ενημερώσετε τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προτού χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο και δεν μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο θεσμό των βραβείων ως νόμιμος εκπρόσωπος ή ως εκπρόσωπος επικοινωνίας παρά μόνο ως μέλος ομάδας.

Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, το περιεχόμενο αυτών των Όρων Χρήσης, ανάλογα με τις περιστάσεις. Παρακαλείστε να τους μελετήσετε προσεκτικά καθώς και να τους επισκέπτεστε συχνά για να ενημερώνεστε για κάθε επικαιροποίησή τους. Σε περίπτωση τροποποίησης των Όρων Χρήσης, αυτοί θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο. Το ΕΚΤ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης μέσω αναδυόμενου παραθύρου ειδοποίησης στην αρχική σελίδα. Επαναλαμβάνουμε ότι, με την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση του δικτυακού τόπου, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης κινητής συσκευής, είτε για να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση, αποδέχεστε ότι έχετε μελετήσει και κατανοήσει τους Όρους Χρήσης όπως εκτίθενται στο παρόν και ότι δεσμεύεστε από αυτούς.

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης, τότε θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως την περιήγηση ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου. Οποιεσδήποτε αλλαγές έγιναν μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν θα σας επηρεάσουν, εκτός αν απαιτείται εκ του νόμου.

Τα παρακάτω έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης:

- οι Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου awards.knowledgebridges.gr στην τελευταία ενημερωμένη έκδοση τους, που περιέχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών του δικτυακού τόπου και της πλατφόρμας.

- η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου του δικτυακού τόπου στην τελευταία ενημερωμένη έκδοσή της, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, EΕ 2016/679, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο, την έκταση και τον σκοπό συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων και την πολιτική για τα cookies συμπληρώνοντας τους Όρους Χρήσης της πλατφόρμας μας.

2. Ορισμοί

"Χρήστης" ορίζεται κάθε πρόσωπο που εγγράφεται στο δικτυακό τόπο και έχει δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο θεσμό των Βραβείων.

"Επισκέπτης" ορίζεται κάθε άτομο που έχει πρόσβαση, περιήγηση ή χρήση του δικτυακού τόπου, χωρίς να έχει εγγραφεί ως "Χρήστης".

“Πλατφόρμα” ορίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα όπου οι Χρήστες υποβάλλουν την αίτηση τους για το θεσμό των βραβείων

3. Ο δικτυακός τόπος

Τα Bridges Awards είναι ένας νέος θεσμός Βραβείων που εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» και στοχεύει στην ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας, στην ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας και στη δημιουργία νέων προοπτικών συνεργειών και ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ των απανταχού Ελλήνων επιστημόνων – ερευνητών και επιχειρηματιών με τους διαμένοντες στην Ελλάδα. Τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και επιχειρηματικής κοινότητας μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέσω του δικτυακού τόπου: awards.knowledgebridges.gr.

Η συντήρηση που ενδέχεται να πραγματοποιείται στον δικτυακό τόπο και στην πλατφόρμα, κατά διαστήματα, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητά του. Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται, στο μέτρο του δυνατού, με την ελάχιστη δυνατή όχληση για τους Επισκέπτες και τους Χρήστες του δικτυακού τόπου και αν η εργασία κριθεί σημαντική, θα δοθεί επαρκής και έγκαιρη ειδοποίηση σε όλους.

4. Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο θεσμό των βραβείων

Οι Επισκέπτες του δικτυακού τόπου awards.knowledgebridges.gr έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται και να περιηγούνται στις σελίδες του θεσμού των Βραβείων χωρίς να απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται, ωστόσο, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο θεσμό των βραβείων στην αντίστοιχη πλατφόρμα.

Με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και τη συγκατάθεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση στο θεσμό των βραβείων. Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και η χρήση του δικτυακού τόπου από νομικά πρόσωπα, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από φυσικό πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο, το οποίο επίσης πρέπει να κατονομάζεται συγκεκριμένα. Επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις όπως περιγράφονται στις σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εάν ένας Χρήστης υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση ως επιχείρηση ή εξ ονόματος και για λογαριασμό ενός νομικού προσώπου, ο συγκεκριμένος Χρήστης πρέπει να είναι επαρκώς και νομίμως εξουσιοδοτημένος, ώστε να δύναται να δεσμεύεται και να δεσμεύει νομικά όσους εκπροσωπεί ως προς τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν ο Χρήστης δεν φέρει τις ως άνω εξουσιοδοτήσεις, οφείλει να μην αποδεχθεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και να μην υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στο θεσμό των βραβείων.

Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα απαιτούμενα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης, όποτε το κρίνει σκόπιμο. Παρόλα αυτά, το ΕΚΤ δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα κάποιος να παραχωρήσει εσφαλμένα στοιχεία ή/και δεδομένα. Σε περίπτωση ακούσιας καταχώρησης εσφαλμένων στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, ο Χρήστης δύναται να διορθώσει την αίτησή του μόνο εφόσον δεν την έχει υποβάλλει οριστικά. Σε περίπτωση οριστικής υποβολής δύνανται να συμπληρώσει εκ νέου την ηλεκτρονική αίτηση αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: awards@knowledgebridges.gr, ώστε να ληφθεί υπόψη η επικαιροποιημένη ηλεκτρονική αίτηση από το ΕΚΤ.

Κατά τη στιγμή της εγγραφής, ο Χρήστης επιλέγει ως user name μία διεύθυνση email και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να έχει μεσαίο βαθμό πολυπλοκότητας. Πρέπει να φυλάσσεται μυστικά, ώστε να είναι ασφαλής ανά πάσα στιγμή. Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα το ΕΚΤ για κάθε παραβίαση ασφάλειας ή για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους.

Αφού συμπληρώσει και υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, ο υποβάλλων λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από το ΕΚΤ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρηθεί στο πρώτο βήμα «Γενικά Στοιχεία» της ηλεκτρονικής αίτησης, το οποίο επιβεβαιώνει την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Μετά την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποθηκεύουμε τα δεδομένα που παρέχετε κατά την αίτησή σας σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Οι λογαριασμοί είναι προσωπικοί και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή/και να εκχωρηθούν.

5. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικής αίτησης

Η ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο θεσμό των βραβείων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του N. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν.

Ειδικότερα, με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει ότι: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση είναι αληθή και ακριβή, γνωρίζει πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση, οι Χρήστες δηλώνουν και εγγυώνται ότι όλα τα δεδομένα / πληροφορίες που υποβάλλουν είναι αληθή, ακριβή, έγκυρα και ενημερωμένα.

β) η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται νομίμως και έχει λάβει τις αναγκαίες προς τούτο εξουσιοδοτήσεις από τα μέλη της συνεργασίας, τυχόν άλλες απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή/και άδειες,

γ) δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, οι Χρήστες δε φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης τυχόν δικαιωμάτων που σχετίζονται με την υποβαλλόμενη πρόταση,

δ) σε περίπτωση βράβευσης, ο αιτών αποδέχεται την προβολή της συνεργατικής πρότασης από τους φορείς υλοποίησης με όποιο τρόπο και μέσο ήθελε κριθεί πρόσφορο στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος Βραβείων και της προώθησής του και για το κρινόμενο αντιστοίχως χρονικό διάστημα.

ε) εξουσιοδοτεί τον φορέα υλοποίησης να επεξεργασθεί τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ.

στ) το συμμετέχον/τα συμμετέχοντα νομικά πρόσωπα δεν έχουν λυθεί ή πτωχεύσει ή βρίσκονται υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε ειδικές διατάξεις νόμου (συμπληρώνεται μόνο για τα επιχειρηματικά και μόνο σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων ή αν η συνεργασία έχει λάβει νομική μορφή).

6. Συνέπειες παραβιάσεων του νόμου ή των παρόντων Όρων Χρήσης

Όλοι οι Επισκέπτες και οι Χρήστες του δικτυακού τόπου/πλατφόρμας οφείλουν να τηρούν και να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες Όρους Χρήσης, τις Πολιτικές και τους κανόνες που εφαρμόζει το ΕΚΤ για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος δύναται να λειτουργήσει ομαλά μόνο εάν όλοι οι Επισκέπτες και οι Χρήστες συμμορφώνονται με τους ανωτέρω όρους. Επιπλέον, οι Επισκέπτες και οι Χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο και την πλατφόρμα, μόνο όπως ορίζει ο νόμος.

Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα - κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια- να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και εύλογα μέτρα απέναντι σε Επισκέπτες ή/και Χρήστες, όταν προκύπτει αβίαστα ότι ο εν λόγω Επισκέπτης ή/και ο Χρήστης παραβιάζει μέσω του δικτυακού τόπου του θεσμού των βραβείων οποιαδήποτε διάταξη νόμου, ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή/και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Τέτοιου είδους μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά: γραπτή προειδοποίηση, αναστολή/ περιορισμό/ απαγόρευση/ αποκλεισμό της πρόσβασης, περιορισμό της ορατότητας ή/και την κατάργηση περιεχομένου ή ακόμη και άμεσο τερματισμό ισχύος του λογαριασμού του συγκεκριμένου Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε άλλων νομικών ή/και τεχνικών μέτρων για την επίτευξη οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα μέτρα. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, το ΕΚΤ θα λαμβάνει υπόψη τις λειτουργικές απαιτήσεις του δικτυακού τόπου, το έννομο συμφέρον οποιουδήποτε εγείρει αξίωση καθώς και τα συμφέροντα του Χρήστη (π.χ. σοβαρότητα της παραβίασης, επικινδυνότητα, ρίσκα).

Η χρήση του δικτυακού τόπου και της πλατφόρμας δεν μεταβιβάζει σε κανένα Επισκέπτη ή / και Χρήστη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον δικτυακό τόπο ή στο περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση.

Σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού τόπου, ενδέχεται κατά καιρούς να αποστέλλουμε στους Χρήστες πληροφορίες/ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις ενημερώσεις επιλέγοντας την εξαίρεσή σας από τη λίστα παραληπτών μετά τη λήψη της ενημέρωσης.

Οι Επισκέπτες και οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο και την πλατφόρμα, με τρόπο που να αποσπά την προσοχή, να εμποδίζει ή/ και να παρεμποδίζει τη χρήση του δικτυακού τόπου από άλλους Επισκέπτες / Χρήστες.

7. Αποζημίωση

Οι Χρήστες οφείλουν να αποζημιώσουν το ΕΚΤ για κάθε πρόστιμο/ποινές που επιβάλλονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές ή μετά από αξίωση (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και εξόδων) οποιουδήποτε τρίτου, οι οποίες προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα είτε από παραβίαση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, είτε ως αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης, αδικοπραξίας ή παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων του εν λόγω Χρήστη. Οφείλεται επιπρόσθετα αποζημίωση για εύλογα έξοδα νομικής υπεράσπισης (ιδίως δικηγορικά έξοδα) τα οποία το ΕΚΤ αποδεδειγμένα κατέβαλε εξαιτίας αμέλειας ή/και παράβασης κάποιου Χρήστη.

8. Τερματισμός

Η ιδιότητα του Χρήστη της πλατφόρμας διατηρείται για αόριστο χρονικό διάστημα και μπορεί να τερματιστεί μονομερώς από το Χρήστη ή/και από το ΕΚΤ όποτε καταστεί αναγκαίο και κατά τη διακριτική ευχέρεια του ΕΚΤ, μετά από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση επτά (7) ημερών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς ή από τη διεύθυνση: awards@knowledgebridges.gr.

Το δικαίωμα αιτιολογημένης παύσης της ιδιότητας του Χρήστη, με άμεση ισχύ, παραμένει ανεπηρέαστο. Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο τμήμα 6 των Όρων αυτών, συνιστά, χωρίς περιορισμό, αιτιολογημένη παύση της ιδιότητας του Χρήστη από πλευράς του ΕΚΤ.

9. Δικαιώματα Χρήσης

Με την καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων και την αποδοχή της τήρησης των παρόντων Όρων Χρήσης (κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης), οι Χρήστες παραχωρούν στο ΕΚΤ όλα τα δικαιώματα και τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση, φιλοξενία, αποθήκευση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, επικοινωνία, δημοσίευση, προβολή και διανομή του περιεχομένου και των δεδομένων που υποβάλλονται/αναρτώνται ή/και αποστέλλονται από τους Χρήστες στο ΕΚΤ / μέσω του δικτυακού τόπου ή/και της πλατφόρμας, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ορθή χρήση του δικτυακού τόπου και της πλατφόρμας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς το ΕΚΤ χρησιμοποιεί και αποθηκεύει περιεχόμενο μπορεί να αναζητηθεί στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Οι Χρήστες και οι Επισκέπτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν, να προβάλλουν δημόσια, να καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό, να τροποποιούν ή/και να προσαρμόζουν τα αποκλειστικά δικαιώματα κυριότητας του ΕΚΤ. Μπορούν, ωστόσο, να μοιράζονται περιεχόμενο που αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

10. Ευθύνη

Το ΕΚΤ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου και της πλατφόρμας, χωρίς ωστόσο να εγγυάται ότι η λειτουργία του θα είναι συνεχής και χωρίς προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα. Το ΕΚΤ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και γενικότερα το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου και της πλατφόρμας είναι σαφές, ακριβές και πλήρες και, στο μέτρο του δυνατού, ενημερωμένο. Σε κάθε περίπτωση, το ΕΚΤ δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Επισκέπτη και τον Χρήστη του δικτυακού τόπου για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστεί ο Χρήστης λόγω έλλειψης σαφήνειας, ακρίβειας και πληρότητας ή / και των παρεχόμενων πληροφοριών που δεν είναι ενημερωμένες.

Το ΕΚΤ και οι αντίστοιχοι διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι ή/και εκπρόσωποί του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για οποιεσδήποτε αξιώσεις νομικής φύσης, για άμεσες ή έμμεσες ζημίες ή δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν από τη λειτουργία ή/ και την πρόσβαση, χρήση ή πλοήγηση στο δικτυακό τόπο, ή από τη λήψη υλικού, κειμένων και άλλων δεδομένων που περιέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς, σφάλματα, ανθρώπινο λάθος, οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα ή υλικό, λογισμικό, δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο σφάλμα, παράλειψη ή καθυστέρηση μετάδοσης που μπορεί να οφείλεται σε υπολογιστή ή στη σύνδεση στο διαδίκτυο, απέναντι σε κανέναν Επισκέπτη ή/και Χρήστη ή σε τρίτο μέρος.

Το ΕΚΤ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και της πλατφόρμας. Ωστόσο, οι Χρήστες και οι Επισκέπτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι το ΕΚΤ μπορεί να τροποποιήσει ή / και να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία ολόκληρου του δικτυακού τόπου ή/και της πλατφόρμας ή μέρους της, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Χρήστες ή/και οι Επισκέπτες της, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα ενδέχεται να επηρεάζεται από παράγοντες που αφορούν στον Χρήστη όπως ο εξοπλισμός, τα άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ο μεγάλος αριθμός Χρηστών που επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν τον δικτυακό τόπο ή άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το ΕΚΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές άμεσες ή έμμεσες, που προκύπτουν κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου ή από την αποτυχία των Χρηστών να έχουν πρόσβαση σε αυτόν, από τη διακοπή της λειτουργίας ολόκληρου του δικτυακού τόπου ή μέρους αυτού, από καθυστερήσεις, από μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης του περιεχομένου του ή/και απώλεια του περιεχομένου του δικτυακού τόπου ή ύπαρξη σφαλμάτων. Σε κάθε περίπτωση, το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία ολόκληρου του δικτυακού τόπου ή/και της πλατφόρμας ή μέρους αυτής, για συντήρηση ή αναβάθμιση ή/και για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

11. Ευθύνη για περιεχόμενο και συνδέσμους του δικτυακού τόπου και της πλατφόρμας

Επισκέπτες και Χρήστες αποδέχονται το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και της πλατφόρμας "όπως είναι". Παρά τις γενικές απαγορεύσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, το ΕΚΤ δεν έχει υποχρέωση να παρακολουθεί το περιεχόμενο ή/και τις πληροφορίες που υποβάλλονται, φιλοξενούνται, μεταδίδονται ή αποθηκεύονται στον δικτυακό τόπο ή να αναζητά πιθανό παράνομο, ανακριβές, προσβλητικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να οδηγήσει σε "συνδέσμους", υπερσυνδέσμους (hyperlinks) ή διαφημιστικά banners ή/και σε άλλους δικτυακούς τόπους των οποίων οι πάροχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Το ΕΚΤ δεν ευθύνεται για δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Οι Χρήστες είναι συνεπώς υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εκάστοτε δικτυακών τόπων και να επικοινωνούν απευθείας με τους παρόχους τους για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη χρήση τους.

12. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε και να επεκτείνουμε το θεσμό των βραβείων καθώς και να βελτιστοποιούμε τις δυνατότητες που παρέχουμε στους Επισκέπτες και στους Χρήστες.

Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και να μεταβάλει την χρήση του δικτυακού τόπου και της πλατφόρμας, ώστε να υπόκειται σε νέους ή/και πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. Οποιοδήποτε Επισκέπτης ή/ και Χρήστης δεν συμφωνεί με τους νέους, τροποποιημένους Όρους Χρήσης, ενθαρρύνεται να διακόψει τη χρήση του δικτυακού τόπου και της πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση χρήσης της πλατφόρμας και του δικτυακού τόπου, πέραν των δεκαπέντε 15 ημερών μετά την ημερομηνία που ενημερώθηκαν αρχικά για την τροποποίηση των Όρων Χρήσης, συνιστά ανεπιφύλακτη (σιωπηρή) αποδοχή τους.

Οι ενημερωμένοι Όροι Χρήσης είναι διαρκώς διαθέσιμοι εδώ. Οι αλλαγές δεν θα έχουν αναδρομική εφαρμογή. Ωστόσο, οι τροποποιήσεις που έγιναν για νόμιμες αιτίες ή για την αντιμετώπιση απαιτήσεων εκ του νόμου ενδέχεται να έχουν άμεση ισχύ.

13. Ειδοποιήσεις

Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις προς τους Επισκέπτες και τους Χρήστες, που αφορούν στους παρόντες Όρους Χρήσης θα αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που καταχώρησε ο Χρήστης κατά την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

14. Μεταξύ άλλων

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εκτελεστή ή μη δεσμευτική, οι Χρήστες και οι Επισκέπτες παραμένουν δεσμευμένοι από όλες τις άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εν λόγω άκυρη διάταξη θα εκτελεστεί στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και οι Χρήστες ή/και οι Επισκέπτες θα συμφωνήσουν τουλάχιστον για την αποδοχή παρόμοιας πρόβλεψης με την άκυρη, μη εφαρμόσιμη ή μη δεσμευτική διάταξη, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού των παρόντων Όρων Χρήσης.

Η όποια αποτυχία ή/και καθυστέρηση του ΕΚΤ για την άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης ισχύουν και ασκούνται σωρευτικά και δεν αποκλείουν οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα/και ένδικα μέσα προβλέπονται από το νόμο.

Με την επιφύλαξη των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή σε σχέση με αυτούς, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. Επιπλέον, τα Δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να διευθετήσουν οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η παρούσα ελληνική εκδοχή των Όρων Χρήσης μπορεί να έχει μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Οι Επισκέπτες ή/και οι Χρήστες δεν μπορούν να αντλούν δικαιώματα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου ή/και της ερμηνείας των παρόντων Όρων ή/και ασυμφωνίας της μεταφρασμένης έκδοσης, η ελληνική εκδοχή υπερισχύει των άλλων.

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και της πλατφόρμας είναι προσβάσιμο παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, ανάλογα με την περίπτωση, είναι πιθανό να ισχύουν πολλαπλές δικαιοδοσίες. Οι Επισκέπτες και οι Χρήστες οφείλουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με τους νόμους και το ισχύουν θεσμικό πλαίσιο της χώρας τους.

15. Επικοινωνία- Προστασία προσωπικών δεδομένων – Ενημερώσεις

Κατά την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, το ΕΚΤ αποκτά προσωπικά δεδομένα, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία με το ΕΚΤ. Το ΕΚΤ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει, πουλήσει, μισθώσει ή διανείμει πληροφορίες ενός Χρήστη σε τρίτους. Επιπλέον, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα για σκοπούς προώθησης με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, εκτός εάν έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του συγκεκριμένου Χρήστη για να το πράξει. Ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς το ΕΚΤ χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται οικειοθελώς στον δικτυακό τόπο.

Το ΕΚΤ μπορεί να επικοινωνεί με Χρήστες μέσω μηνυμάτων κειμένου ή με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς ενημέρωσης (π.χ. newsletters και εκδηλώσεις), μόνο εάν οι Χρήστες έχουν ρητά συμφωνήσει να λαμβάνουν τέτοιες επικοινωνίες. Η συγκατάθεση θα παρέχεται ελεύθερα, με σαφή καταφατική πράξη και πιο συγκεκριμένα κάνοντας κλικ στο σχετικό παράθυρο (checkbox) που βρίσκεται είτε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε στην ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο.

Η συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, διατήρηση και προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου. Εάν ως Χρήστης δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: awards@knowlwdgebridges.gr.