Κριτήρια συμμετοχής

 

Πληροφορίες Συμμετοχής

 • Στα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα επιστημονικά και ερευνητικά δίκτυα ή επιχειρήσεις οι οποίες διασυνδέουν τους Έλληνες σε ολόκληρο τον κόσμο.

 • H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, γίνεται βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους συμμετέχοντες.

 • Οι Φορείς Υλοποίησης και η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποβληθέντων υποψηφιοτήτων, που ενδέχεται να επηρεάσουν την αξιολόγησή τους.

 • Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα.

 • Με τη υποβολή πρότασης προς βράβευση στα Bridges Awards, οι συμμετέχοντες αποδέχονται αυτόματα τους όρους συμμετοχής και τη διαδικασία αξιολόγησης των βραβείων.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος:


«Γέφυρες Επιστημονικών Δικτύων»
«Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας»

Υποβολή


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο awards.knowledgebridges.gr έως τις 16 Σεπτεμβρίου στις 17:00.

 • Για να είναι έγκυρη η υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας και να καταθέσουν τα απαραίτητα συνημμένα αρχεία.

 • Οι υποψήφιοι των επιστημονικών ή επιχειρηματικών συνεργασιών θα πρέπει να έχουν εγγραφεί προηγουμένως στην πλατφόρμα δικτύωσης της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας».

 • Οι υποψήφιοι νικητές που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των σταδίων αξιολόγησης, θα ενημερωθούν εγκαίρως ώστε να υποβάλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εγκυρότητα των προϋποθέσεων συμμετοχής.

 • Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης περιλαμβάνονται στην ενότητα «Κάνε Αίτηση».


Κριτήρια


Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία βραβείων «Γέφυρες επιστημονικών δικτύων» έχουν όσα δίκτυα πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Είναι υφιστάμενα (έχουν ήδη παράξει κάποια πρώτα αποτελέσματα) ή νέα δίκτυα (δεν υπάρχουν απτά αποτελέσματα σε αυτό το στάδιο αλλά παρουσιάζουν σημαντική προοπτική εξέλιξης.

 2. Είναι μεμονωμένα ή σε συνεργασία. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν την κατηγορία βραβείων έχουν είτε ένα επιστημονικό δίκτυο είτε δύο και πλέον δίκτυα που συνεργάζονται.

 3. Το δίκτυο/δίκτυα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ή χωρίς νομική μορφή και διέπεται/διέπονται από καταστατικό ή άλλο ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο ορίζονται ο σκοπός, τα μέλη και η αντιπροσώπευση του δικτύου κατ’ ελάχιστον.

 4. Το δίκτυο/δίκτυα αποτελούνται από τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) διαμένουν και απασχολούνται στην Ελλάδα και τουλάχιστον οκτώ (8) διαμένουν και απασχολούνται στο εξωτερικό. Η χώρα διαμονής θεωρείται και χώρα εκπροσώπησης

 5. Τέλος, το σύνολο του ελάχιστου αριθμού μελών (15) πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Είναι α) Έλληνες/ίδες υπήκοοι ή β) ξένοι/ες υπήκοοι ελληνικής καταγωγής ή γ) ξένοι/ες υπήκοοι με τουλάχιστον τρία (3) έτη προηγούμενης συνεχούς ή μη, νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.

  • Είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  • Διαμένουν και απασχολούνται στη χώρα που εκπροσωπούν (Ελλάδα ή εξωτερικό) για τουλάχιστον ένα (1) συνεχές έτος.


Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία βραβείων «Γέφυρες επιχειρηματικής συνεργασίας» έχουν όσες συνεργασίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι συνεργατικά σχήματα (δύο τουλάχιστον φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

 • Η μεταξύ τους συνεργασία αφορά σε υφιστάμενη (έχει παράξει αποτελέσματα) ή νέα επιχειρηματική συνεργασία (δεν υπάρχουν απτά αποτελέσματα σε αυτό το στάδιο αλλά παρουσιάζουν σημαντική προοπτική εξέλιξης), με ή χωρίς νομική μορφή και αντικείμενο την παραγωγή προϊόντος ή την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα, ή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Τα συνεργατικά σχήματα διαθέτουν καταστατικό ή άλλο ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας στο οποίο αναφέρονται ο σκοπός, το αντικείμενο, η διάρκεια, ο τόπος παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, τα μέρη της συνεργασίας και η εκπροσώπησή τους κατ’ ελάχιστον.

 • Η συνεργασία αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) μέρη, εκ των οποίων κατ’ ελάχιστον το ένα μέρος (σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή διευθύνων σύμβουλος ή εταίρος ή βασικός μέτοχός της) συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Είναι α) Έλληνας/ίδα υπήκοος ή β) ξένος/η υπήκοος ελληνικής καταγωγής ή γ) ξένος/η υπήκοος με τουλάχιστον τρία (3) έτη προηγούμενης συνεχούς ή μη, νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.

  • Είναι απόφοιτος/-η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  • Διαμένει και απασχολείται στo εξωτερικό για τουλάχιστον ένα (1) συνεχές έτος.


Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται από Ειδική Επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους θεσμικών φορέων και περιλαμβάνει τα εξής τρία στάδια:

 1. Έλεγχος πληρότητας αιτήσεων.

 2. Ποιοτικός έλεγχος αιτήσεων με βάση τα κάτωθι κριτήρια:

  Επιστημονικά Δίκτυα:

  Επιχειρηματικές συνεργασίες:

  Ιδέα (20%)

  Ιδέα (20%)

  Επιτεύγματα (15%)

  Πρωτοτυπία και Καινοτομία (20%)

  Ομάδα & Οργάνωση (20%)

  Ομάδα (20%)

  Αντίκτυπος & Συνέργειες (25%)

  Αντίκτυπος & Συνέργειες (20%)

  Βιωσιμότητα (20%)

  Βιωσιμότητα (25%)

 3. Έλεγχος των συμπληρωματικών δικαιολογητικών των προκριθέντων που αποδεικνύουν την εγκυρότητα των προϋποθέσεων συμμετοχής.


Κόστος


Η συμμετοχή στα Bridges Awards είναι δωρεάν.