ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ TΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΒΡΑΒΕΙΩΝ «BRIDGES AWARDS»


Ενημερώθηκε και ισχύει από: 30.05.2019

Προοίμιο

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου εξηγεί πώς το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (εφεξής ΕΚΤ), ως φορέας υλοποίησης του θεσμού των βραβείων, συλλέγει, χρησιμοποιεί και μοιράζεται τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεσή του. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΤ (δείτε την ενότητα "17. Επικοινωνία με το ΕΚΤ" παρακάτω). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται ανά χρονικά διαστήματα. Οφείλετε να συμβουλεύεστε τακτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου για να ενημερώνεστε για τις αλλαγές (δείτε την ενότητα "16. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου" παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες). Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου ισχύει για το δικτυακό τόπο του θεσμού των βραβείων awards.knowledgebridges.gr και είναι προσβάσιμος μέσω οποιασδήποτε συσκευής περιήγησης. Με την πρόσβαση, περιήγηση ή/και χρήση του δικτυακού τόπου/πλατφόρμας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης κινητής συσκευής, είτε απευθείας είτε μέσω παραπομπής από άλλο δικτυακό τόπο των φορέων υλοποίησης (βλ. www.ekt.gr, www.mindev.gov.gr, www.knowledgebridges.gr), αποδέχεστε ότι έχετε μελετήσει και κατανοήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου και όπως εκτίθεται παρακάτω και ότι δεσμεύεστε από αυτήν.

1. Ο Δικτυακός Τόπος awards.knowledgebridges.gr

Τα Bridges Awards είναι ένας νέος θεσμός Βραβείων που εντάσσεται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» και στοχεύει στην ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας, στην ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας και στη δημιουργία νέων προοπτικών συνεργειών και ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ των απανταχού Ελλήνων επιστημόνων – ερευνητών και επιχειρηματιών με τους διαμένοντες στην Ελλάδα. Τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και επιχειρηματικής κοινότητας μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή μέσω του δικτυακού τόπου: awards.knowledgebridges.gr. Με την καταχώριση των προσωπικών στοιχείων και τη συγκατάθεσή σας στους Όρους Χρήσης καθώς και στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου, φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν εγκύρως την ηλεκτρονική αίτηση. Η εγγραφή ως Χρήστη από νομικό πρόσωπο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να κατονομάζεται ειδικά.

Κατά την εγγραφή, οι Χρήστες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν ακριβείς, έγκυρες, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες και να φροντίζουν για τη διαρκή ενημέρωσή τους. Ειδικότερα, οι Χρήστες πρέπει να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο (ή το εταιρικό όνομα), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης όπως ορίζονται αναλυτικά στην παράγραφο 5 της παρούσας πολιτικής. Υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση, οι Χρήστες δηλώνουν και εγγυώνται ότι όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που υποβάλλονται είναι αληθή, έγκυρα και ενημερωμένα. Ο Χρήστης δύναται να διορθώσει την αίτησή του μόνο εφόσον δεν την έχει υποβάλλει οριστικά. Σε περίπτωση οριστικής υποβολής δύνανται να συμπληρώσει εκ νέου την ηλεκτρονική αίτηση αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: awards.knowledgebridges.gr, ώστε να ληφθεί υπόψη η επικαιροποιημένη ηλεκτρονική αίτηση από το ΕΚΤ.

Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα προαπαιτούμενα στοιχεία εγγραφής που περιέχονται στην ηλεκτρονική αίτηση κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργεί ο θεσμός των βραβείων και ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Χρηστών της πλατφόρμας, παρακαλείστε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσης της.

Η συντήρηση που ενδέχεται να πραγματοποιείται στον δικτυακό τόπο και στην πλατφόρμα, κατά διαστήματα, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητά του. Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται, στο μέτρο του δυνατού, με την ελάχιστη δυνατή όχληση για τους Επισκέπτες και τους Χρήστες του δικτυακού τόπου και αν η εργασία κριθεί σημαντική, θα δοθεί επαρκής και έγκαιρη ειδοποίηση σε όλους.

2. Το ΕΚΤ ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Το ΕΚΤ, το οποίο εδρεύει στη Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα, Ελλάδα, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου με σκοπό την επεξεργασία τους για την επίτευξη του σκοπού του θεσμού των βραβείων.

3. Αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου καλύπτει τις πληροφορίες που μπορούμε να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε μέσω οποιουδήποτε δικτυακού τόπου, εφαρμογής, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλατφόρμας ή εργαλείου, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης ή χρήσης τους, ακόμη και μέσω κινητών συσκευών.

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για το ΕΚΤ και έχουν ληφθεί μέτρα για να διασφαλιστεί ότι δεν συλλέγονται περισσότερες πληροφορίες από ό, τι είναι απαραίτητο για να διεκπεραιωθεί ο θεσμός των βραβείων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το ΕΚΤ εκτιμά την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο θεσμό των βραβείων, γνωρίζοντας ότι χρησιμοποιεί προσεκτικά και με ευαισθησία τις πληροφορίες/δεδομένα που παρέχετε υποβάλλοντας την ηλεκτρονική σας αίτηση.

Οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα συλλέγονται κατά την εγγραφή ενός Χρήστη στον δικτυακό τόπο.

4. Συλλογή δεδομένων

Το ΕΚΤ μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες (που ορίζονται ως προσωπικά δεδομένα) από εσάς ή/ και από οποιαδήποτε συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων), όπως το όνομά σας, το όνομα χρήστη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Για παράδειγμα, συλλέγει τις πληροφορίες που δίνονται, όταν:

• χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο,

• εγγράφεστε στην πλατφόρμα για να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση,

• επικαιροποιήσετε ή προσθέσετε πληροφορίες στα προσωπικά δεδομένα σας, ή

• όταν επικοινωνείτε με το ΕΚΤ με κάθε άλλο τρόπο.

Μπορείτε προαιρετικά να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, ωστόσο αν επιλέξετε να μην τις παραχωρήσετε, δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής και να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση ή/και να επικοινωνήσετε μαζί μας με άλλο τρόπο.

Ενδέχεται το ΕΚΤ να μπορεί επίσης να συλλέξει άλλες πληροφορίες, αυτόματα, χρησιμοποιώντας cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

• πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, συμπεριλαμβανομένου του τύπου προγράμματος περιήγησης. • πληροφορίες συσκευής, συμπεριλαμβανομένων διαστάσεων οθόνης, μάρκας συσκευών και μοντέλων. • το χρόνο που αφιερώνετε στην πλατφόρμα, τα κλικ στον δικτυακό τόπο και άλλα ανώνυμα δεδομένα περιήγησης. • άλλα συγκεντρωτικά στοιχεία.

5. Πεδία ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο θεσμό των βραβείων

Α. Φόρμα Βραβείων «Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας»

Οι υποψήφιοι για τα βραβεία «Γέφυρες Επιχειρηματικής Συνεργασίας» καλούνται να συμπληρώσουν τα κάτωθι υποχρεωτικά πεδία της αίτησης:

Τίτλος της συνεργασίας, Τομέας συνεργασίας, Μορφή της συνεργασίας και συγκεκριμένα αν η συνεργασία διαθέτει συμφωνητικό συνεργασίας ή καταστατικό ίδρυσης επιχείρησης ή άλλο και αν η συνεργασία είναι μεταξύ φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων ή φυσικών & νομικών προσώπων, τον τόπο/τόπους παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας της συνεργασίας και συγκεκριμένα αν είναι στην Ελλάδα ή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το έτος σύστασης επιχείρησης/ συνεργασίας, τα προσωπικά στοιχεία του προσώπου επικοινωνίας και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, τη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τα προσωπικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της επιχειρηματικής συνεργασίας και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, τη δ/νση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας.

Επιπρόσθετα καλούνται να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία με τα προσωπικά στοιχεία των μελών που συμμετέχουν στην επιχειρηματικά συνεργασία και συγκεκριμένα για τα φυσικά πρόσωπα: το ονοματεπώνυμο, τη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τον τόπο διαμονής, την πόλη, τη χώρα, αν διαμένει στο εξωτερικό για τουλάχιστον ένα (1) συνεχές έτος, τα στοιχεία σπουδών, αν είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη σύνδεση με την Ελλάδα και συγκεκριμένα αν έχει ελληνική υπηκοότητα ή είναι ξένος υπήκοος ελληνικής καταγωγής ή είναι ξένος υπήκοος με τουλάχιστον τρία (3) έτη προηγούμενης νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, την ιδιότητα απασχόλησης (Διευθύνων Σύμβουλος, Εταίρος, Βασικός μέτοχος επιχείρησης, αυτό-απασχολούμενος, σε σχέση εξαρτημένης εργασίας, Συμμετοχή σε διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό πρόγραμμα, Συμμετοχή σε άλλο ερευνητικό πρόγραμμα), αν απασχολείται στο εξωτερικό για τουλάχιστον ένα (1) συνεχές έτος, αν έχει εγγραφεί το μέλος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.knowledgebridges.gr/ και την επισύναψη του Βιογραφικού σημειώματος. Για τα προσωπικά στοιχεία των νομικών προσώπων καλούνται να συμπληρώσουν τα κάτωθι υποχρεωτικά πεδία: την επωνυμία επιχείρησης, την κύρια οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης (ΚΑΔ για την Ελλάδα), το δικτυακό τόπο της επιχείρησης, τη Δ/νση εγκατάστασης της επιχείρησης, την πόλη, τη χώρα, τα στοιχεία εκπροσώπου της επιχείρησης (νόμιμου εκπροσώπου, διευθύνοντος συμβούλου, εταίρου ή μετόχου) και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, τη Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τον τόπος διαμονής, την πόλη, τη χώρα, αν διαμένει στο εξωτερικό για τουλάχιστον ένα (1) συνεχές έτος, αν είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη σύνδεση με την Ελλάδα (ελληνική υπηκοότητα ή ξένος υπήκοος ελληνικής καταγωγής ή ξένος υπήκοος με τουλάχιστον τρία (3) έτη προηγούμενης νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα), αν έχει εγγραφεί το μέλος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://www.knowledgebridges.gr/el, την επισύναψη του βιογραφικού σημειώματος του εκπροσώπου.

Τέλος, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τα ανοιχτά πεδία με την προς βράβευση πρότασή τους και συγκεκριμένα: Περίληψη της επιχειρηματικής συνεργασίας, συνοπτική περιγραφή τις ιδέας, του αντικειμένου, των στόχων και του οράματος της επιχειρηματικής συνεργασίας, Περιγραφή του κατά πόσο το προϊόν/υπηρεσία περιλαμβάνει καινοτομία π.χ. οργανωσιακή, branding, marketing, επιχειρηματικό μοντέλο, διαδικασία παραγωγής ή ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας ή οτιδήποτε νέο που της προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, Αναφορά στη δημιουργία της συνεργασίας και περιγραφή του προφίλ και της συμβολής κάθε μέλους στην επίτευξη των σκοπών της, περιγραφή των επιπτώσεων στην τοπική οικονομία και κοινωνία όπου θα/έχει αναπτυχθεί το προϊόν ή η υπηρεσία, καθώς και τυχόν συμβολή στη διασύνδεση των Ελλήνων ή/και την αντιμετώπιση πτυχών του brain drain. Αναφορά σε τυχόν εν εξελίξει ή προγραμματιζόμενες συνέργειες και αναφορά στοιχείων που αποδεικνύουν το επίπεδο ωριμότητας της συνεργασίας και περιγραφή του πλάνου δραστηριοτήτων για τους επόμενους 18 μήνες, καθώς και των ανθρώπινων πόρων και των μέσων υλοποίησής του.

Β. Φόρμα Βραβείων «Γέφυρες Επιστημονικών Δικτύων»

Οι υποψήφιοι για τα βραβεία «Γέφυρες Επιστημονικών Δικτύων» καλούνται να συμπληρώσουν τα ακόλουθα υποχρεωτικά πεδία με τα στοιχεία του δικτύου: τίτλος δικτύου/συνεργατικής πρότασης, επιστημονικό πεδίο δραστηριοποίησης του δικτύου, πρόσωπο επικοινωνίας της συνεργασίας και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, η δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, τη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας.

Επιπλέον συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα προσωπικά στοιχεία για κάθε ένα από τα 15 μέλη κατ’ ελάχιστο και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, την υπηκοότητα, τη χώρα και τη διάρκεια διαμονής, τον τίτλο σπουδών και τα στοιχεία επικοινωνίας τους και επισύναψη του βιογραφικούς τους σημειώματος.

Επιπρόσθετα καλούνται να συμπληρώσουν τα ανοιχτά υποχρεωτικά πεδία για την περιγραφή της πρότασής τους και συγκεκριμένα: την περίληψη της πρότασης βράβευσης, Ιδέα: συνοπτική περιγραφή της ιδέας και του αντικειμένου της συνεργασίας, των στόχων, του οράματος και της αποστολής της, Επιτεύγματα: αναλυτική περιγραφή του πεδίου δραστηριοποίησης και των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει ή αναμένεται να προκύψουν από τη συνεργασία, Ομάδα & Οργάνωση: περιγραφή του προφίλ των μελών του δικτύου, του ρόλου, της συμβολής τους στην ανάπτυξη της συνεργασίας. Περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας των επιστημόνων σε επίπεδο συνεργαζόμενων δικτύων ή σε επίπεδο μεμονωμένου δικτύου, Αντίκτυπος & Συνέργειες: περιγραφή της συμβολής της συνεργασίας στην αντιμετώπιση κοινωνικών ή επιστημονικών ζητημάτων, καθώς και στην επαύξηση των σχέσεων μεταξύ του εγχώριου και απόδημου Ελληνισμού και την αντιμετώπιση πτυχών του φαινομένου brain drain. Αναφορά σε τυχόν συνέργειες μεταξύ υφιστάμενων δικτύων Ελλήνων ή/και έγκριτων ξένων επιστημονικών δικτύων, Βιωσιμότητα: περιγραφή του πλάνου δραστηριοτήτων για τους επόμενους 12 μήνες, των ανθρώπινων πόρων και των μέσων υλοποίησης, καθώς και της προοπτικής επέκτασης της συνεργασίας (π.χ. γεωγραφικής ή/και αριθμού μελών ή/και πεδίου δραστηριοποίησης) και του τρόπου επίτευξής της.

6. Σκοπός της συλλογής δεδομένων

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του δικτυακού τόπου του θεσμού awards.knowledgebridges.gr σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που παρέχονται από το σύστημα. Σκοπός της συλλογής των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις είναι να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς των τριών σταδίων αξιολόγησης που ορίζει ο θεσμός των βραβείων και να τεθούν στη διάθεση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει των υποβαλλόμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συμπληρωμένα πεδία καθώς και τα βιογραφικά των μελών και τυχόν τεκμηριωτικό υλικό της δράσης των υποψηφίων. Τα μέλη της Επιτροπής που θα τις αξιολογήσουν, δεσμεύονται με εχεμύθεια ως προς τα προς αξιολόγηση στοιχεία που τίθενται υπόψη τους.

Το ΕΚΤ χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να λειτουργήσει καλύτερα ο θεσμός των Βραβείων, να επικοινωνήσει μαζί σας, να εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις απέναντί σας και να σας προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία στον δικτυακό τόπο των βραβείων.

Το ΕΚΤ μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας, για να επεξεργαστεί την εγγραφή σας ως Χρήστη και να διαχειριστεί οποιοδήποτε σχετικό σας αίτημα αναφορικά με τα βραβεία. Όπου ενδείκνυται, το ΕΚΤ χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να σας παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης χρηστών και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα ερωτήματα, τα σχόλια ή /και τις απαιτήσεις σας.

Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αποστολή πληροφοριών και δεδομένων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως επικοινωνιών για σκοπούς ενημερωτικούς.

Η ανωτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται πάντοτε στο μέτρο που κρίνεται αναγκαία ή κατάλληλη, ενώ παράλληλα ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως αποτυπώνονται στον Κανονισμό: (α) απαραίτητη ή κατάλληλη επεξεργασία βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, (β) απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης (γ) συμμόρφωση με κάποια έννομη υποχρέωση, (δ) ανταποκρίνεται στις συμβατικές μας υποχρεώσεις, (ε) ανταπόκριση σε αιτήματα ή απαιτήσεις δημοσίων, θεσμικών ή/ και εθνικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών απαιτήσεων ασφαλείας και της επιβολής του νόμου) και ιδιωτών, (στ) υποχρέωση που απορρέει από τους Όρους Χρήσης του Δικτυακού μας Τόπου, (ζ) προστασία των δραστηριοτήτων μας, (η) προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της περιουσίας μας, των Μελών/Χρηστών ή και τρίτων, (θ) για την επιδίωξη διαθέσιμων ενδίκων μέσων ή/και περιορισμός της ζημίας, (ι) για την αποτροπή δραστηριότητας που μπορεί κριθεί επικίνδυνη, παράνομη, ανήθικη, και τέλος (ια) επεξεργασία στη βάση της συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7. Cookies

O νέος Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2016/679) για την προστασία δεδομένων καθορίζει ότι το ΕΚΤ μπορεί να αποθηκεύει cookies στη συσκευή σας μόνο εάν είναι αυστηρά απαραίτητα για τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου. Για όλους τους τύπους cookies, απαιτείται η άδειά σας.

Το ΕΚΤ χρησιμοποιεί μόνο τα απολύτως αναγκαία cookies στον δικτυακό τόπο των βραβείων. Συγκεκριμένα μόνο τα cookies που είναι απαραίτητα για να περιηγηθείτε στον δικτυακό τόπο και στην πλατφόρμα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τη λειτουργία τους είναι ελεύθερα προσβάσιμες στον διαδικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org και http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies.

8. Δικαίωμα Διαγραφής - Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ΕΚΤ, μπορείτε να επικοινωνήσετε οποτεδήποτε με e-mail στη διεύθυνση: awards.knowledgebridges.gr, εκφράζοντας την επιθυμία σας να διαγραφείτε από τις λίστες αποδεκτών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΚΤ. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενημερωτικούς σκοπούς, ακολουθείστε τις οδηγίες διαγραφής που βρίσκονται σε κάθε e-mail ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

Σε κάθε περίπτωση ενδέχεται ακόμα και όταν διαγραφείτε από τη λίστα αποδεκτών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΚΤ, να εξακολουθείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μη εμπορικού σκοπού, όπως επιβεβαιώσεις από το ΕΚΤ σχετικά με οποιαδήποτε υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο θεσμό των βραβείων.

9. Κοινή χρήση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που συλλέγονται από το δικτυακό τόπο awards.knowledgebridges.gr μπορούν να κοινοποιηθούν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο: (α) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (β) για τη συμμόρφωση με κάποια εκ του νόμου διαδικασία ή/και τις έννομες ή συμβατικές μας υποχρεώσεις, (γ) σε περίπτωση αιτήματος ή απαίτησης δημόσιας, εθνικής ή/και κυβερνητικής αρχής (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών απαιτήσεων ασφαλείας και επιβολής του νόμου) ή/και ιδιώτη, (δ) για την επιβολή των Όρων Χρήσης του ΕΚΤ, (ε) για την προστασία των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ, (στ) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας ή/και της περιουσίας, του ΕΚΤ ή/και των Επισκεπτών/Χρηστών ή/και τρίτων, (ζ) για τη χρήση των διαθέσιμων ένδικων μέσων ή τον περιορισμό της βλάβης που μπορεί να υποστεί, (η) για την αποτροπή ή/και τη λήξη δραστηριότητας που μπορεί να θεωρηθεί παράνομη, ανήθικη ή επικίνδυνη και τέλος (θ) στη βάση της συναίνεσης του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων.

10. Διατήρηση δεδομένων

Το ΕΚΤ θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης ή επιτρέπεται από το νόμο ή ένα υποκείμενο δεδομένων ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

11. Τρίτα Μέρη

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν καλύπτει και το ΕΚΤ δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για την τήρηση απορρήτου, τα δεδομένα ή άλλες πρακτικές εχεμύθειας οποιωνδήποτε τρίτων (εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία), συμπεριλαμβανομένων τυχόν τρίτων που εκμεταλλεύονται οποιοδήποτε δικτυακό τόπο ή υπηρεσία στην οποία ενδέχεται να παραπέμπει ο δικτυακός τόπος. Η αναφορά ενός υπερσυνδέσμου (hyperlink) στον δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αποδοχή του περιεχομένου του εν λόγω δικτυακού τόπου ή της εν λόγω Υπηρεσίας από το ΕΚΤ. Κάθε τρίτο μέρος δεσμεύεται από τις δικές του Πολιτικές Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

12. Θέματα ασφαλείας

Οι πληροφορίες που συλλέγει το ΕΚΤ αποθηκεύονται με τη χρήση και το σχεδιασμό διαδικασιών και πρακτικών ασφαλείας με σκοπό την προστασία από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που μεταδίδονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία από αυτό.

13. Χρήση του δικτυακού τόπου από ανηλίκους

Εάν είσαστε κάτω των 18 ετών, οφείλετε να ενημερώσετε τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προτού καταχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στον δικτυακό τόπο.

14. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Το ΕΚΤ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Η νομική βάση του ΕΚΤ για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων εξαρτάται κατά περίπτωση από τα εν λόγω δεδομένα και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο τα συλλέγει. Ωστόσο, κατά κανόνα το ΕΚΤ θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για εσάς μόνο όταν είναι: απαραίτητα για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ των Χρηστών και του ΕΚΤ (για παράδειγμα, για τη συμμετοχή στο θεσμό των βραβείων και για να αναγνωρίσει ή/και να επαληθεύσει την ταυτότητά σας ώστε να χρησιμοποιήσετε τον δικτυακό τόπο και την πλατφόρμα), αναγκαία για τη συμμόρφωση με απαιτήσεις εκ του νόμου, αναγκαία για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων του ΕΚΤ χωρίς παράλληλα να υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας, και/ή όπου υπάρχει η νομική βάση της συγκατάθεσής σας.

Στην περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους έννομου συμφέροντος του θεσμού των βραβείων, οι λόγοι αυτοί θα αφορούν ενδεικτικά: στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του δικτυακού τόπου, στην αποτελεσματικότερη οργάνωση του θεσμού των βραβείων, ή / και στη διαχείριση της σχέσης και της επικοινωνίας μαζί σας. Μπορεί να υπάρξουν και άλλοι λόγοι και, αν χρειαστεί, θα ενημερωθείτε σαφώς και εγκαίρως, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, σχετικά με αυτούς.

Αν το ΕΚΤ σας ζητήσει να καταχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη συμμόρφωση με κάποια νόμιμη απαίτηση ή/και τη σύναψη σύμβασης, θα σας το καταστήσει σαφές κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και θα σας ενημερώσει για την αναγκαιότητα ή μη της παροχής των προσωπικών σας δεδομένων (καθώς και των ενδεχόμενων συνεπειών εάν δεν παραχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα). Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται η καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένών προς επεξεργασία όπως περιγράφεται παραπάνω, προκειμένου να μπορέσετε να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση στο θεσμό των βραβείων και να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά όλες τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου.

Το ΕΚΤ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη ανάγκη για την επίτευξη των σκοπών του θεσμού των βραβείων, για παράδειγμα για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική οργάνωση του θεσμού των βραβείων ή όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους. Όταν δεν υφίσταται αυτή η ανάγκη, το ΕΚΤ θα προβεί άμεσα στη διαγραφή ή ανωνυμοποίηση τους ή αν αυτό δεν καθίσταται δυνατό (για παράδειγμα, επειδή τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν αποθηκευτεί σε αρχεία αντιγράφων ασφαλείας), τότε θα αποθηκεύσει με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα και θα τα απομονώσει από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία έως ότου καταστεί δυνατή η οριστική διαγραφή τους.

Αν έχετε απορίες ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση επί της οποίας το ΕΚΤ συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με το ΕΚΤ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα 17. Επικοινωνία με το ΕΚΤ παρακάτω.

15. Τα δικαιώματά σας

Εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα 17. Επικοινωνία με το ΕΚΤ παρακάτω:

• Το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ενημέρωσης ή αίτησης διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

• το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων όταν βασίζονται στα έννομα συμφέροντά σας ανεξάρτητα από το δικαίωμά σας να αρνηθείτε πολιτικές άμεσης εμπορικής προώθησης.

• Το δικαίωμα να ζητήσετε από το ΕΚΤ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

• Το δικαίωμα εξαίρεσης από επικοινωνίες άμεσης εμπορικής προώθησης που μπορεί να λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "unsubscribe" ή "opt-out" που εμπεριέχεται στα ενημερωτικά e-mail που σας στέλνει το ΕΚΤ. Για να εξαιρεθείτε από άλλες μορφές εμπορικής προώθησης, επικοινωνήστε με το ΕΚΤ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα 17. Επικοινωνήστε μαζί μας παρακάτω.

• Αν το ΕΚΤ έχει συλλέξει και επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία με τη συγκατάθεσή σας, τότε έχετε το δικαίωμα να άρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας διεξήχθη πριν από την απόσυρσή της ούτε θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν βασιζόμενα σε νόμιμους λόγους επεξεργασίας διαφορετικούς από τη συγκατάθεση.

• Το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων του τόπου σας.

Το ΕΚΤ αντιμετωπίζει όλα τα αιτήματα που λαμβάνει από άτομα που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Εάν προκύψουν αλλαγές ή ανακρίβειες στις προσωπικές σας πληροφορίες, θα πρέπει να ενημερώσετε το ΕΚΤ εγκαίρως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου awards.knowledgebridges.gr σχετικά με τέτοιες αλλαγές, ώστε τα αρχεία του ΕΚΤ να ενημερώνονται ή/και να διορθώνονται.

16. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε, όποτε κρίνεται αναγκαίο, αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου. Ανατρέξτε στην ημερομηνία που βρίσκεται στην κορυφή αυτής της σελίδας για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για να προβούμε σε αυτές τις αλλαγές. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου θα ανακοινωθούν από το ΕΚΤ δημοσιεύοντας μια τροποποιημένη εκδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου στο δικτυακό τόπο των βραβείων. Αφού αναρτηθεί στον οικείο δικτυακό τόπο, η νέα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου θα τίθεται αμέσως σε ισχύ.

17. Επικοινωνία με το ΕΚΤ

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου, επικοινωνήστε με το ΕΚΤ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση awards.knowledgebridges.gr, εκθέτοντας λεπτομερώς ότι σας απασχολεί και θα προσπαθήσει εγκαίρως να επιλύσει το πρόβλημα σας αποτελεσματικά.